Privacy policy


บริษัท ลาวิช (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) โดยบริษัทฯ ขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียดและให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะให้ข้อมูลใดๆ กับบริษัทฯ เพื่อที่ผู้ใช้บริการจะได้ตระหนักว่าทางบริษัทฯ ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ออะไร จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้อย่างไร ตลอดจนมีวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร โดยมีรายละเอียดดังนี้

Lavish Privacy policy

Other updates