การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทฯ ขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการของบริษัทฯ ต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ให้ถือว่า ผู้ใช้บริการได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขที่มีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมทุกประการ

Other updates