การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ความยินยอมแล้วเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้จัดเก็บรวบรวมไว้ไปจำหน่ายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ

Other updates