วิธีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ

บริษัทฯ จะจัดเก็บและดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาด้วยความระมัดระวังรอบคอบและใช้วิธีการควบคุมข้อมูลที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้ใช้บริการแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่จะเป็นการให้ข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่หน่วยงานของรัฐร้องขออย่างเป็นทางการ หรือเป็นการให้ข้อมูลแก่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางของธนาคารดังกล่าวได้

Other updates