สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะมีสิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งที่มีในปัจจุบัน หรือ ที่จะได้มีการแก้ไขในอนาคต ตลอดจนมีสิทธิเพิกถอนการให้ความยินยอมในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา หรือ มีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ โดยทำคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งคำขอดังกล่าวมาที่อีเมล์ Lavishthailand@gmail.com ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับอีเมล์ดังกล่าว

Other updates