วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) อีเมล์แอดเดรส (Email Address) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการและเพื่อเป็นการปรับปรุงการให้บริการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

Other updates