ระยะเวลาในการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการของบริษัทฯ และภายหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้ยุติการใช้บริการของบริษัทฯ อย่างถาวรแล้ว บริษัทฯ จะจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต่อไปตราบเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์เท่านั้น แต่ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกินไปกว่าที่กฎหมายกำหนด

Other updates